Biuro usług księgowych

Magdalena Banasik

Ogólne zasady współpracy

Ogólne zasady współpracy Klienta z Biurem Usług Księgowych FINDEAF

Biuro Usług Księgowych FINDEAF, zgodnie z dewizą świadczonych przez nie usług zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej w sprawach mu powierzonych w stosunku do konkurencji, kontrahentów i firm zewnętrznych oraz działań mających na celu zabezpieczenie przede wszystkim najlepiej pojętego dobrego interesu zleceniodawcy.

*  *  *

Zawierana przez Klienta z Biurem umowa o współpracy dokładnie precyzuje zasady współpracy, w tym zakres świadczonych usług i terminy ich wykonania. Ze swej natury, usługi księgowe mają charakter cyklicznie powtarzalny. Zagwarantowaniu wysokiej jakości świadczonych usług oraz zapewnieniu wzajemnie satysfakcjonującej i harmonijnej współpracy służyć mają przejrzyste i proste zasady współpracy.

1.W ustalonym terminie (najczęściej 5. lub 7. dzień roboczy miesiąca następującego po miesiącu podlegającym opracowaniu) Klient kompletuje dokumentację, która następnie jest przekazywana do Biura Rachunkowego. W przypadku większej ilości dokumentów praktykuje się częstsze niż jeden raz w miesiącu przekazanie dokumentów, z tym, że ostatnia partia dokumentacji powinna być w tej sytuacji przekazana w terminie umożliwiającym dochowanie terminów i wywiązanie się ze zobowiązań ciążących na obu Stronach.

2.W zależności od ustalonych warunków – dokumentacja przekazywana jest do siedziby Biura Rachunkowego przez Klienta lub też jest od Niego odbierana przez upoważnionego przedstawiciela Biura Rachunkowego.

3.W terminie uzgodnionym z Klientem przygotowywana jest lista płac dla pracowników, rachunki do umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), listy wypłat dywidend, listy wypłat za udział w organach stanowiących osób prawnych itp.

4.W terminie do 10-go dnia każdego miesiąca (dla osób prowadzących działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników) lub do 15-go dnia każdego miesiąca (dla pozostałych przedsiębiorców) Biuro informuje Klienta o wysokości zobowiązań z tytułu składek ZUS za miesiąc poprzedni.

5.W terminie do 15-go dnia każdego miesiąca Biuro informuje Klienta o wysokości Jego zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wypłacanych wynagrodzeń.

6.W terminie do 20-go dnia każdego miesiąca Biuro Rachunkowe opracowuje otrzymaną dokumentację księgową oraz przekazuje Klientowi informację o przychodach, kosztach, wyniku rachunkowym (za dany miesiąc oraz w narastaniu od początku roku) oraz o wyniku podatkowym i wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. W przypadku przedsiębiorcy rozliczającego się metodą kwartalną, ostateczne rozliczenie za dany kwartał przekazywane jest w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po danym kwartale, natomiast w trakcie kwartału Klientowi przekazywane są dane informujące o przychodach, kosztach i wyniku rachunkowym/podatkowym za pierwszy i drugi miesiąc kwartału (oraz w narastaniu tj. za oba miesiące i w narastaniu od początku roku) do 20-go dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.

7.W terminie do 25-go dnia każdego miesiąca Biuro Rachunkowe przygotowuje dla podatników VAT deklarację VAT-7 i przekazuje Klientowi informację w sprawie rozliczenia podatku VAT. W przypadku Przedsiębiorcy rozliczającego się metodą kwartalną, deklaracja VAT za dany kwartał przygotowywana jest w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po danym kwartale, natomiast w trakcie kwartału (odpowiednio po pierwszym i drugim miesiącu kwartału) w terminie do 25-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni Klientowi przekazywane są informacje w sprawie rozliczenia podatku VAT za opracowany okres.

8.W zależności od obowiązującego Klienta terminu sporządzenia deklaracji VAT-UE, przygotowywana jest deklaracja VAT-UE (miesięczna lub kwartalna).

W każdej chwili służę Klientom radą, pomocą i wyjaśnieniem.

 

Podane wyżej terminy wykonania usług są terminami granicznymi – dokładam wszelkich starań, by informacje docierały do Klientów możliwie jak najwcześniej (w każdej umowie zawartej z Klientem Biura podane są dokładne terminy wykonania prac liczone od dnia otrzymania przez Biuro kompletu dokumentów).

 

Powyższe zasady mają charakter ramowy i odnoszą się do sytuacji typowych – w zależności od sytuacji i potrzeb Klienta możliwe są także inne, indywidualnie ustalone terminy i warunki.